Banner

Lá thư thấm thía của người cha gửi con trai

lá thư tổng kết 10 quan điểm sống của người cha

Lá thư thấm thía của người cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua?

chipheositinh - 24/05/2019

Lá thư thấm thía của người cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh...

CÁC ĐỐI TÁC TỪNG HỢP TÁC VỚI CHIPHEOSITINH